முன்னோட்டம் (Preview)

ஒவ்வொரு இயலிலும் உள்ள முதல் காணொளியை இங்கே தொகுத்துள்ளோம்.

Details

கோர்ஸ் ஐ வாங்குவதற்கு முன், முன்னோட்டம் கோர்ஸைப் பார்த்துவிட்டு வாங்கவும். பாகம் 1ல் உள்ள இயல்களுக்கு முன்னோட்டம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Curriculum

This is a platform for sharing knowledge in natural buildings based on the traditional shelter-making methods in India. The age-old practice of using natural materials available from the surroundings in a way without causing harm to nature is revived. The addition of plant and animal derivatives made these homes durable for centuries.

Erikarai
Pandithapattu
Tiruvannamalai, Tamil Nadu, India - 606603