சுண்ணாம்பு (Lime)

சுண்ணாம்பின் அடிப்படை, வகைகள், பரிசோதனை, நீர்த்தல், பயன்படுத்தும் விதங்கள் ஆகியன கற்றுக்கொள்ளலாம்.

Details

கட்டுமானத்தில் முக்கியப் பொருள் சுண்ணாம்பு. கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்குச் சுண்ணாம்பு தொன்று தொட்டே வழக்கத்தில் இருந்திருக்கிறது. 'காரை வீடு, காரப் பூச்சு' என்று சொல்வதன் பொருள் சுண்ணாம்பு பயன்படுத்திக் கட்டப்பட்டவை. சுண்ணாம்பின் வலிமை நாளாக நாளாக அதிகரிப்பதால் வயதில்லா பொருள் என்று கூறலாம். சில நடைமுறைகள் மூலம் அதைக்கொண்டு நீர்த்தடுப்பு மிக்கப் பரப்பை உருவாக்கலாம். சுண்ணாம்பு தயாரிப்பது ஒரு எளிமையான செயல்முறைதான்‌. ஒவ்வொரு ஊரிலும் சுண்ணாம்புக்கல் அல்லது கிளிஞ்சல்களைச் சுட்டுச் சுண்ணாம்பு தயாரிக்கும் சூளை இருந்தது. அதை எப்படி நுணுக்கமாகப் பயன்படுத்துவது என்று தெரிந்து கொண்டால் யார் வேண்டுமானாலும் நல்ல கட்டுமானம் எழுப்ப முடியும். வீடு திரும்புதல் தொடரின் இந்த இயலில் சுண்ணாம்பைப் பற்றிய அடிப்படைகளைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

Curriculum

This is a platform for sharing knowledge in natural buildings based on the traditional shelter-making methods in India. The age-old practice of using natural materials available from the surroundings in a way without causing harm to nature is revived. The addition of plant and animal derivatives made these homes durable for centuries.

Erikarai
Pandithapattu
Tiruvannamalai, Tamil Nadu, India - 606603