மண் (Mud)

கட்டுமானத்தில் மண்ணைப் பயன்படுத்துவதற்குத் தேவையானப் புரிதல்களை ஒருவர் பெற இந்த இயல் உதவும்.

Details

பல இடங்களிலும் மண் கிடைப்பதால் பல பாரம்பரியக் கட்டுமானங்களும் மண்ணால் கட்டப்பட்டன. இயற்கைக் கட்டுமானத்தில் மண் ஒரு முக்கியமான பொருள். மண் கட்டுமானத்தில் ஈடுபடும் முன் அதன் பண்புகளை அறிய வேண்டும். ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வேறுவேறு மண் காணப்படும். மண்ணின் பண்பைப் பொறுத்துப் பயன்படுத்தும் விதமும் மாறுபடும். இந்த இயலில் மண்ணின் அடிப்படை, வரலாற்றுக் கருத்துகள், பாரம்பரியக் கட்டுமானத்தில் எவ்வாறு மண் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம். மண்ணைக் கொள்முதல் செய்யும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் கூறப்பட்டுள்ளன. மண்ணில் உள்ள கூறுகள் (components) பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. மண்ணின் பண்பைத் தெரிந்துகொள்ள அவரவர் இடத்திலே இருந்து சில எளிய சோதனைகளைச் செய்யமுடியும். அந்தப் பண்புகளைத் தெரிந்து கொள்வதால் அதிகம் தவறு நேராமல் மண்ணைப் பயன்படுத்த முடியும். உங்கள் நிலத்திலே உள்ள மண்ணை நீங்களே சோதனை செய்து கற்றுக்கொள்ளலாம். வெளியில் இருந்து மண் வாங்கத்தேவையில்லை. இயலின் கடைசிப் பகுதியில் மண்ணை எவ்வாறுப் பல வகையிலும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதற்கான உதாரணங்களை தணல் கட்டுமானங்களில் காணலாம். மண் என்பது பன்மயம் வாய்ந்த பொருள்.

Curriculum

This is a platform for sharing knowledge in natural buildings based on the traditional shelter-making methods in India. The age-old practice of using natural materials available from the surroundings in a way without causing harm to nature is revived. The addition of plant and animal derivatives made these homes durable for centuries.

Erikarai
Pandithapattu
Tiruvannamalai, Tamil Nadu, India - 606603