பாகம் 1: இயற்கை கட்டுமான பொருட்கள்

மண், மூங்கில், சுண்ணாம்பு, சுடுமண் & இடுபொருட்கள் ஆகிய பொருட்களின் அடிப்படையில் இருந்து கற்றலைத் தொடங்குக.

Details

இந்தப் பாகம் மொத்தம் 6 பாடங்களைக் கொண்டது. முதல் பாடம் இயற்கைக் கட்டிடக் கலையை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும். அதைத் தொடர்ந்து மண், மூங்கில், சுண்ணாம்பு, சுடுமண் மற்றும் இடுபொருட்கள் எனப் பாடங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளன. இந்தப் பாகத்தில் இயற்கைக்கட்டுமானப் பொருட்களைப் பற்றி ஆழமாகவும் தெளிவாகவும் காணொளி வழி விளக்கியுள்ளோம்‌. அஃதாவது ஒரு இயற்கை கட்டிடம் கட்டுவதற்கு முன் ஒரு பொருளைப் பற்றிய அறிவு எந்த அளவுக்கு வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு இதில் இடம் பெற்றுள்ளது. அப்பொருட்களை அணுகுவதில் உள்ள பல்வேறு கோணங்களையும் கற்கலாம். தொன்மையான புத்தகங்கள் மற்றும் பாரம்பரியக் கட்டுமானங்கள் ஆகியனவற்றில் உள்ள கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. பொருட்களைச் சோதித்துத் தேர்வு செய்தல், கொள்முதல் செய்தல், அதைப் பதப்படுத்துதல், வலுவைக் கணித்துத் தேவையான வடிவத்துக்கு மாற்றுதல் மற்றும் பல்வேறு வகையாகப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றிற்கான வழிகாட்டல்கள் உள்ளன.

இத்தொகுப்பில் சுவர், கூரை மற்றும் தளம் அமைப்பதில் உள்ள கட்டுமான முறைகள் பற்றிய விளக்கம் இருக்காது. பொருட்களைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்கு இந்தக் காணொளித்தொகுப்பு உதவும். தொழில்நுட்பங்களைப் படிக்கும் முன் பொருட்கள் பற்றிய அறிவு அவசியம். இந்தியக் கட்டுமான முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது நமது பாடங்கள். உலகளவில் பார்க்கப்படும் இயற்கைக் கட்டுமான முறைகளில் இருந்து சற்றே தனித்துவம் வாய்ந்தது நம் பாரம்பரிய முறை‌. பாகம் 2,3,4 ஆகியவற்றைத் தனித்தனியாக வாங்கிப் பயில வேண்டியிருக்கும். ஒவ்வொரு கோர்ஸ் டிஸ்க்ரிப்சனையும் கவனமாகப் படித்துவிட்டு முன்னோட்டம் வீடியோ வைப் பார்த்துப் பின்னர் கட்டணம் செலுத்தி வாங்கவும்.
முக்கியக் குறிப்பு:
* கட்டணத்தில் ஜி‌எஸ்‌டி, மற்ற வரி, இன்டெர்நெட் மற்றும் பேமண்ட் கேட்வே கட்டணம் அடங்கும்

This is a platform for sharing knowledge in natural buildings based on the traditional shelter-making methods in India. The age-old practice of using natural materials available from the surroundings in a way without causing harm to nature is revived. The addition of plant and animal derivatives made these homes durable for centuries.

Erikarai
Pandithapattu
Tiruvannamalai, Tamil Nadu, India - 606603